Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i Miasto Szadek
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 165 - BIP - Gmina i Miasto Szadek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina i Miasto Szadek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szadek.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kurzawa, urzad@ugimszadek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 821 50 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pierwszy budynek to siedziba Urzędu Gminy i Miasta Szadek, zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Warszawskiej 3 w Szadku.

Wejścia do budynku urzędu poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia. Budynek posiada dwa wejścia  jedno od ulicy Uniejowskiej, wykorzystywane wyłącznie w dni kiedy udzielane są śluby (stanowi również wyjście ewakuacyjne). Drugie wejście główne od ulicy  Warszawskiej 3. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku w następujący sposób – wejście od ulicy Warszawskiej 3, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp  do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach oraz osobom korzystającym z psa asystującego. Dla osób tych dostępne są pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą zamontowanego dzwonka przy drzwiach.

W budynku znajdują się 2 klatki schodowe. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze. 

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane przy ulicy Rynek oraz ulicy Wilamowskiej.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. w tym celu należy zgłaszać się do zlokalizowanej przy wejściu frontowym Kasy w celu uzyskania dodatkowej pomocy, bądź informacji o lokalizacji poszczególnych referatów w urzędzie. Na parterze budynku na stoliku udostępnione są wszystkie druki dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób, poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu pod numerem tel. 43 821 50 04.

 

Drugim budynkiem jest budynek Targowiska Gminnego należący do Urzędu Gminy i Miasta Szadek zlokalizowany przy ulicy Sieradzkiej w Szadku.

Wejścia do tego budynku poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia. Budynek posiada trzy wejścia  jedno od ulicy Sieradzkiej, wykorzystywane wyłącznie w dni działania targowiska gminnego. Drugie wejście główne wykorzystywane na tych samych zasadach co wejście pierwsze, od strony osiedla. Trzecie wejście od strony prawego szczytu budynku używane dla potrzeb obsługi budynku, pełni również funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku dowolnym wejściem ze względu na brak schodów, progów i innych przeszkód blokujących dostępność. Dla osób tych dostępne są pomieszczenia na parterze, w tym dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toaleta. Istnieje możliwość przywołania pracownika za pomocą zamontowanego dzwonka przy drzwiach.

W budynku nie znajdują się klatki schodowe, budynek jest parterowy, a poddasze nie użytkowe. 

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane przy froncie budynku, równolegle do ulicy sieradzkiej. 

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. w tym celu należy zgłaszać się do pracowników w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

 

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy i Miasta Szadek zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Telefon 43 821 50 04, fax 43 821 57 73, e-mail urzad@ugimszadek.pl

Można również skorzystać z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

 

 


Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek - pobierz


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek - pobierz 


 Raport o dostępności - pobierz


 

Wniosek o zapewnienie dostępności /pdf/ - pobierz

Wniosek o zapewnienie dostępności /docx/ - pobierz

 


 
Metryka

data wytworzenia
2020-03-31
data udostępnienia
2020-03-31
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Kurzawa Michał
ilość odwiedzin
382
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.