Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i Miasto Szadek
Menu góra
Strona startowa Inne Rejestr zbiorów danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr zbiorów danych osobowych, bieżące, menu 114 - BIP - Gmina i Miasto Szadek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH
             
L.p. ADMINISTRATOR DANYCH NAZWA ZBIORU Nr zgłosz. PODSTAWA PRAWNA UPOWAŻNIAJĄCA DO PROWADZENIA ZBIORU CEL PRZETWARZANIA DANYCH Nr księgi
1 Gmina Szadek Księgi stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego w Szadku 059671/1999 Ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 036717
2 Gmina Szadek Ewidencja ludności i dowody osobiste 059673/1999 Ustawa z dnia 10.04.1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 047038
3 Gmina Szadek Podatki i opłaty lokalne 059675/1999 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 047041
4 Gmina Szadek Rejestr użytkowników wieczystych i osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy 059681/1999 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 043608
5 Gmina Szadek Dodatki mieszkaniowe 059683/1999 Ustawa z dnia 2.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 034722
6 Gmina Szadek Egzekucja administracyjna 059685/1999 Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 043608
7 Gmina Szadek Ewidencja osób składających wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 059689/1999 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 032419
8 Gmina Szadek Skargi i wnioski 012095/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103334
9 Gmina Szadek Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 012096/2011 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103358
10 Gmina Szadek Ochrona środowiska 012097/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103362
11 Gmina Szadek Sprawy dotyczące utrzymania czystości i porządku 012098/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103356
12 Gmina Szadek Oświadczenia majątkowe radnych 012099/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103349
13 Gmina Szadek Sprawy dotyczące usunięcia drzew i krzewów 012100/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103344
14 Gmina Szadek Pomoc materialna w oświacie 012104/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103333
15 Gmina Szadek Sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego 012101/2011 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103342
16 Gmina Szadek Zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym 012102/2011 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103341
17 Gmina Szadek Archiwum zakładowe 01203/2011 Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 103335
18 Gmina Szadek Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 059667/1999 Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 043607
19 Gmina Szadek Ewidencja gruntów i budynków w części dotyczącej osób 059678/1999 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 046858
20 Gmina Szadek Zakład gospodarki komunalnej. 98-240 Szadek ul. Starostwo 10 ewidencja świadczeń usług komunalnych 059664/1999 Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 048940
21 Gmina Szadek Ewidencja Działalności Gospodarczej 015024/2012 Ustawa z dnia 19.11.199 r. Prawo działalności gospodarczej Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 117868
22 Gmina Szadek Zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 016653/2012 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 119773
23 Gmina Szadek Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek R 001426/13 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Zwolnieni e z obowiązk u rejestracji
24 Gmina Szadek Umowy cywilnoprawne R 001415/13 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Zwolnieni e z obowiązk u rejestracji
25 Gmina Szadek Kandydaci do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta SZadek R001411/13 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Zwolnieni e z obowiązk u rejestracji
26 Gminy Szadek Rejestr przychodzących i wychodzących pism kierowanych do i od Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Szadek 000991/2013 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 123314
27 Gminy Szadek Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni placówek oświatowych 001572/2013 Ustawa z dnia 19.02.2004 r. o systemie informacji oświatowej Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 139904
28 Gminy Szadek Sprawy rozpatrywane przez Społeczna Komisje Mieszkaniową 003113/2013 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 124508
29 Gminy Szadek Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Szadku 003105/2013 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 124506
30 Gminy Szadek Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych R 004231/13 Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Zwolnieni e z obowiązk u rejestracji
31 Gminy Szadek Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 006043/2013 Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 149690
32 Gminy Szadek Fundusz świadczeń Socjalnych placówek oświatowych prowadzonych przez GiM Szadek 006325/2013 Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 127675
33 Gminy Szadek Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 010243/2013 Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 129085
34 Gminy Szadek Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 010496/2013 Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dopełnienie obowiązków35określonych w przepisach prawa 129137
35 Gminy Szadek Stypendium szkolne 012324/2013 Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 130588
36 Gminy Szadek Wyprawka szkolna 012327/2013 Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 130587
37 Gminy Szadek Nadawanie numeru porządkowego - ewidencja 020500/2013 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 135617
38 Gminy Szadek Współpraca z organizacjami pozarządowymi 021940/2013 Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 139430
39 Gminy Szadek Dodatek energetyczny 005309/2014 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 144052
40 Gminy Szadek Upoważnienia i pełnomocnictwa 005322/2014 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 144110
41 Gminy Szadek Oświadczenia majątkowe 005564/2014 Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 153710
42
Gmina Szadek Korespondencja wychodząca i przychodząca - sekretariat Zgłoszone 19.02.2014  Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa  
43 Gmina Szadek Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy i Miasta Szadek Zgłoszone 30.06.2015  Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa  

Metryka

data wytworzenia
2016-05-10
data udostępnienia
2016-05-10
sporządzone przez
Urbaniak Sylwester
opublikowane przez
Sylwester Urbaniak
ilość odwiedzin
1899
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.