Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i Miasto Szadek
Menu góra
Strona startowa Inne Jednostki organizacyjne Oświata Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, menu 86 - BIP - Gmina i Miasto Szadek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Od 1 września 2012 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 205, poz. 1206), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr. 352 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej      (DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zawodowe i pedagogiczne) do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (umowy o pracę oraz świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców).
 • Kopie dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika
  z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).
 • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy).
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz
  w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Kopie sprawozdanń finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych (dotyczy pracodawców zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z ustawą o rachunkowości) lub oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a KPA.

Wysokość dofinansowania

Od 1 września 2012 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:


1) 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2) 4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, kwota wypłacana na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014 roku). Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.


2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Podstawa prawna:

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Gminy
i Miasta Szadek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w paragrafie 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy i Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Metryka

data wytworzenia
2013-12-30
data udostępnienia
2013-12-30
sporządzone przez
Urbaniak Sylwester
opublikowane przez
Sylwester Urbaniak
ilość odwiedzin
2600
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.